Microsoft Visual Basic.NET ve ADO.NET ile SQL Server İşlemleri / 4

Yazar: Kadir Sümerkent
Kategori: ADO.NET & Entity Framework
Eklenme Tarihi: 14.10.2007 01:44:14Bu bölümde windows uygulamalarında DataSet nesnesinin kullanımı ve kullanıcılara DataSet nesnesi aracılığıyla veri üzerinde nasıl işlem işlem yaptırabileceğimiz üzerinde durcağız. Sql Server verilerinin windows form kontrollerine bağlanmasını ele alıyor olacağız. Bu bölümde öncelikle verilerin textb

- DataAdapter, DataSet, Form ve Form Kontrolleri
Bu bölümde windows uygulamalarında DataSet nesnesinin kullanımı ve kullanıcılara DataSet nesnesi aracılığıyla veri üzerinde nasıl işlem işlem yaptırabileceğimiz üzerinde durcağız. Sql Server verilerinin windows form kontrollerine bağlanmasını ele alıyor olacağız. Bu bölümde öncelikle verilerin textbox, combobox ve datagrid gibi kontrollere bağlanmasını, parent-child ilişkilerinin programatik olarak kurulmasını ele alıyor olacağız ve bölümü, bölüm boyunca verdiğimiz örnekleri içeren geniş kapsamlı bir örnek ile sonlandıracağız.Form’a DataSet Eklemek
Her ne kadar DataReader oldukça kullanışlı olsa da çoğu uygulama forward-only ve read-only bir yapıdan fazlasına ihtiyaç duyar. .NET uygulamalarında bu gereksinimi DataSet ile karşılıyoruz. DataSet nesnesi bir veya daha çok sayıda tablo içerebilir (ve bu tablolar arasında ilişkiler kurulabilir), değişiklikleri local olarak kullanıma sunabilir veya veri kaynağını güncelleyebilir.DataSet local bir veri kaynağı olarak görülebilir ancak kullanılacak verilerin DataSet’e aktarılması gerekmektedir. Bu işlem için, SQL Server üzerindeki verileri, DataSet’e aktarmak için köprü görevi gören DataAdapter nesnesini kullanırız. Sunucu üzerindeki veri kaynağını bir SQL ifadesi, tablo adı, view veya stored procedure adı ile belirtebiliriz. DataAdapter nesnesinin iki ana görevi vardır. Birincisi, veri kaynağındaki verileri DataSet’e aktarır. Bu bölümde ilk olarak bu rolün üzerinde duracağız. İkinci olarakta local DataSet’teki güncellemeleri veri kaynağı ile senkronize etmek. Bu rolün üzerinde ise bu bölümün ikinci yarısında duracağız.Veri kaynağından seçilecek verileri belirlemek için DataAdapter nesnesinin SelectCommand özelliğine ilgili SQL ifadesini yazarız. Veri kaynağındaki verileri DataSet’e DataAdapter nesnesinin Fill metodunu kullanarak aktarırız. Bu metod iki arguman kullanır. Birincisi verilerin aktarılacak DataSet’in adı, ikinci olarak kullanılacak DataSet’te verilerin kopyalanacağı tablo adı. DataSet içindeki tablolara, belirttiğiniz isimler ile erişebileceğiniz gibi index değerleriyle de (ilk eklenen tablo çin 0, sonraki her tablo için 1 artar) erişebilirsiniz.Aşağıdaki örnek prosedür, DataAdapter nesnesi ve Command nesnesi kullanarak bir DataSet’in nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

DataSet nesnesini modül seviyesinde tanımlıyoruz

Böylece modül içindeki her yerden erişilebilecek

Dim ds As New DataSet


Sub Populate()

DataAdapter tarafından kullanılacak

Northwind veritabanı bağlantısı

Dim c As New SqlConnection _

("Data Source=(local);" & _

"Integrated Security=SSPI;" & _

"Initial Catalog=northwind")DataSet için veri kaynağı görevi görecek olan

Command ve DataAdapter nesnelerini tanımlıyoruz

Dim cmd As SqlCommand = _

New SqlCommand _

("SELECT CategoryID, CategoryName, Description " & _

"FROM Categories", _

c)

DataAdapter nesnesini tanımlıyoruz

Dim da As New SqlDataAdapter

DataAdapter nesnesinin SelectCommand özelliğine

Oluşturduğumuz SqlCommand nesnesini atıyoruz

da.SelectCommand = cmd

Bağlantıyı açıyoruz

c.Open()DataAdapterı kullanarak DataSetin (ds) içinde

Categories adlı bir tablo oluşturuyoruz ve Select

ifadesinin çalıştırılması sonucu dönen sonuç kümesini

Bu tabloya aktarıyoruz

da.Fill(ds, "Categories")DataSet ile çalışmak için aktif bir

bağlantıya ihtiyaç duymadığımız için

Veritabanı bağlantısını kapatıyoruz

c.Close()

 End Sub


Bu noktadan sonra ds adlı DataSet form üzerindeki her noktadan erişilebilir hale gelecektir. DataSet içindeki Categories adlı tablo kullanılarak veri üzerinde işlemler yapılabilir. Şimdi oluşturulan bir DataSet içindeki verilerin form üzerindeki kontrollere bağlanmasını görelim..Verinin Form Kontrollerine Bağlanması
Verileri DataSet’e aktardıktan sonra Form üzerideki kontrollerde bu verileri görüntülemek istediğimizi söyledik. Bu işi gerçekleştirmek için iki temel yöntem vardır. Simple Data Binding yönteminde yerel veri kaynağındaki (örneğin DataSet içinde yer alan bir DataTable) bir sütunu bir kontrolün istenilen özelliğine örneğin TextBox kontrolünün Text özelliğine bağlar. Yerel veri kaynağındaki sütunlardan birini kontrolün istenilen özelliğine bağlamak için kontrolün DataBindings kolleksiyonunu kullanırız. Complex Data Binding ise kullanabileceğimiz diğer bir yöntemdir. Bu yöntemde kontrol (örneğin combobox, datagrid veya listbox) bir sütun kolleksiyonuna (örneğin DataSet içindeki DataTable) bağlanır. Bu bölümde her iki veri bağlama yönteminide örnekliyor olacağız ve bu örneklerde bir önceki bölümde oluşturduğumuz Populate adlı prosedürü kullanıyor olacağız. Aşağıdaki grafikte formumuzun tasarım ve çalışma aşamalarındaki görünümü yer almaktadır.
Şekil 4:1 – Formun tasarım ve çalışma zamanındaki görüntüleri

İlk olarak Form yüklenirken Populate adlı prosedürü çağırarak DataSet’in oluşturulmasını ve Form üzerindeki kontrollerin DataSet içindeki DataTable nesnesinin sütunlarına bağlanmasını sağlayacak kodları yazıyoruz...

Private Sub Form4_Load(ByVal sender As Object, _

ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

Populate prosedürünü çağırarak DataSetin

oluşturulmasını ve verilerin DataSete

aktarılmasını sağlıyoruz

Populate()

TextBox kontrollerini DataSet içindeki

Categories tablosunun farklı sütunlarına

bağlıyoruz

TextBox1.DataBindings.Add _

(New Binding("Text", ds, "Categories.CategoryID"))

TextBox2.DataBindings.Add _

(New Binding("Text", ds, "Categories.Description"))

Combobox kontrolünüde Categories

tablosuna bağlıyoruz. DataSet sadece 1

tablo içerdiği için tablo indexi 0 oluyor

ComboBox1.DataSource = ds.Tables("Categories")

ComboBox1.DisplayMember = "CategoryName"

Birinci kayıda gidiliyor

Me.BindingContext(ds.Tables(0)).Position = 0

 End Sub


Daha sonra Combobox’ta yapılan seçim değiştiğinde Form üzerindeki kontrollerin, seçilen Kategorinin indexine göre görüntüledikleri verilerin güncellenmesini sağlayacak kodları yazıyoruz..Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged _

(ByVal sender As System.Object, _

ByVal e As System.EventArgs) _

Handles ComboBox1.SelectedIndexChangedComboboxta seçilen Combobox elemanının

index değerine göre Form üzerindeki kontrollerin

görüntüledikleri kayıtlar değiştiriliyor

Me.BindingContext(ds, "Categories").Position _

= Me.ComboBox1.SelectedIndex

End Sub


Karışık formlarla çalışırken simple data binding kullandığımız durumlarda (özellikle bizim hazırlamadığımız formlar üzerinde çalışmamız gerektiğinde) DataBinding raporu almak formu analiz etmemizi son derece kolaylaştıracaktır. Örneğimizdeki button bizim form’un databinding kolleksiyonunun raporunu almamızı sağlayacak kodları içerecek.Aşağıdaki prosedür (PrintBindingMemberInfo) parametre olarak bir formun referansını alır ve iki adet döngü çalıştırır. Birinci döngüde form üzerindeki kontrolleri, ikinci döngüde ise birincei döngüden dönen kontrollerin DataBinding özelliğini sırayla kontrol eder ve rapor için hazırlar.Sub PrintBindingMemberInfo(ByRef f As Form)

Dim c As Control

Dim s As String

For Each c In f.Controls

Dim t As Binding

For Each t In c.DataBindings

Görüntülenecek rapor hazırlanıyor

s = s & ControlChars.Cr + c.ToString()

Dim bInfo As BindingMemberInfo = t.BindingMemberInfo

s = s & "Binding Path " + ControlChars.Tab + bInfo.BindingPath

s = s & "Binding Field " + ControlChars.Tab + bInfo.BindingField

s = s & "Binding Member " + ControlChars.Tab + bInfo.BindingMember

s = s & ControlChars.CrLf

Next t

Next c

MsgBox(s)

End Sub

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _

ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

raporu oluşturacak prosedürü çağırıyor ve

parametre olarak aktif formu temsilen Me

değerini gönderiyoruz

PrintBindingMemberInfo(Me)

 End Sub

Bu kodları ekledikten sonra Button1 tıklandığında karşımız gelecek rapor aşağıdaki gibi olacaktır.Şekil 4:2 – DataBinding Raporu

Bu prosedür aynı zamanda aktif olmayan formlar içind de kullanılabilir. Aşağıdaki prosedür Form1 üzerinden Form2’ye ait DataBinding raporu alabilmemizi sağlamaktadır.Sub Form2DataBindingRaporu()

Dim f As New Form2

PrintBindingMemberInfo(f)

 End Sub

DataSet’in Parent-Child İlişkili Tablolar ile Birlikte Kullanımı

Tek bir tablo ile çalışabileceğimiz gibi DataSet içinde birden çok sayıda DataTable’da oluşturabiliriz. ADO.NET, ado gibi tüm kayıtları tek bir sonuç kümesinde birleştirmek yerinde birden çok DataTable arasındaki ilişkiyi hiyerarşik olarak tanımlamanıza olanak sağlıyor. Bu bölümde iki DataTable nesnesi içeren bir DataSet ile çalışma konusunu ele alacağız. Ek olarak DataGrid’de görüntülenen kayıtların kontrol edilmesi için bir ComboBox kontrolünün kullanımını görüyor olacağız. DataGrid’de görüntülenecek kayıtların ComboBox’a göre filtrelenmesi işlemini gerçekleştirebilmek için DataView kullanacağız. DataView nesnesi, Datagrid için DataSource olacaktır.Aşağıdaki grafiklerde örneğimizin form tasarımını ve çalışma zamanı görüntülerini görebilirsiniz.


Şekil 4:3 – Tasarım Görünümü

Şekil 4:4 – Çalışma Zamanı Görünümü

Bu örnekte kullandığımız DataSet nesnesi Products ve Categories DataTable nesneleri arasında bir ilişki tanımlar. Aşağıda, örneğin adım adım kodlarını açıklamalarıyla birlikte görebilirsiniz:

Modül seviyesinde tanımlamalar

DataSet, DataView ve DataRelation

nesnelerimizi tanımlıyoruz

Dim das1 As DataSet

Dim dav1 As DataView

Dim rel1 As DataRelationSub Populate()DataAdapter tarafından kullanılacak

Northwind veritabanı bağlantısı

Dim cnn1 As SqlConnection = _

New SqlConnection _

("Data Source=(local);" & _

"Integrated Security=SSPI;" & _

"Initial Catalog=northwind")DataAdaptera DataSete aktaracağı verileri

aktaracak bir command nesnesi oluşturuyor

ve sorgu ifademizi yazıyoruz

Dim cmd1 As SqlCommand = _

New SqlCommand _

("SELECT CategoryID, CategoryName, Description " & _

"FROM Categories", _

cnn1)

DataAdapter nesnesini tanımlıyoruz

Dim dap1 As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter

DataAdapter nesnesinin SelectCommand

özelliğine cmd1 Command nesnesini atıyoruz

dap1.SelectCommand = cmd1

Bağlantıyı açıyoruz

cnn1.Open()DataAdapter nesnesinin Fill metodunu kullanarak

Northwind veritabanından gelen verileri

DataSette oluşturduğumuz Categories

adlı DataTablea aktarıyoruz

das1 = New DataSet

dap1.Fill(das1, "Categories")Products tablosundan yapacağımız sorgulama için

SQL ifadesini yeniden belirtiyoruz

cmd1.CommandText = "SELECT CategoryID, ProductID, " & _

"ProductName, UnitsInStock, Discontinued " & _

"FROM Products"

dap1.SelectCommand = cmd1

DataSet içinde Products adlı yeni bir

DataTable oluşturuyor ve DataAdapterın Fill

metodu ile ikinci sonuç kümesini bu tabloya

aktarıyoruz

dap1.Fill(das1, "Products")Bağlantıyı kapatıyoruz

cnn1.Close()End SubSub RelateProductsToCategories()DataSet içindeki Products ve Categories adlı

datatablelar için ilişki kuracağımız

Parent ve child sütunları tanımlıyoruz

Dim parentcol As DataColumn

Dim childcol As DataColumn

parentcol = das1.Tables("Categories").Columns("CategoryID")

childcol = das1.Tables("Products").Columns("CategoryID")DataRelation oluşturuyoruz

rel1 = New DataRelation _

("CategoriesProducts", parentcol, childcol)

das1.Relations.Add(rel1)

End SubPrivate Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged _

(ByVal sender As System.Object, _

ByVal e As System.EventArgs) _

Handles ComboBox1.SelectedIndexChangedSeçilen ComboBox elemanına göre DataView

üzerinde filtreleme yapıyoruz

Dim strFilter = "CategoryID = " & _

(ComboBox1.SelectedIndex + 1).ToString

dav1.RowFilter = strFilterEnd Sub

Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

Form yüklenirken ilk olarak Populate prosedürünü çalıştırıyoruz

Populate()Daha sonra ilişkilerin kurulduğu

RelateProductsToCategories prosedürünü çağırıyoruz

RelateProductsToCategories()ComboBox kontrolünü 0 indexli tabloya yani

Categories tablosuna bağlıyoruz

ComboBox1.DataSource = das1.Tables(0)

ComboBox1.DisplayMember = "CategoryName"

Me.BindingContext(das1.Tables(0)).Position = 0Products tablosuna dayanan yeni bir DataView oluşturuyor

ve ComboBoxın SelectedIndex değerine bağlı olarak

bir filtre oluşturuyoruz

dav1 = New DataView(das1.Tables("Products"))

Dim strFilter = "CategoryID = " & _

(ComboBox1.SelectedIndex + 1).ToString

dav1.RowFilter = strFilterDataViewı DataGrid için DataSource olarak belirtiyoruz

DataGrid1.DataSource = dav1 End Sub


Buraya kadar tek bir form üzerinde veri işlemleri gerçekleştirdik. Bölümün sonunda birden çok form içeren uygulamalarda veritabanı işlemlerini nasıl gerçekleştirebileceğimizi gösteren bir uygulama geliştireceğiz.Çoklu Formlarda Veritabanı İşlemleri
Bölümün sonunda iki form içeren ve yine verinin kontrollere bağlanmasına dair örnekler içeren bir uygulama geliştireceğiz.Bu bölümdeki uygulama ayrı ayrı gerçekleştirdiğimiz bazı işlemlerin bir arada kullanımına örnek teşkil etmesi açısındanda önemlidir. Uygulamamızın birinci formunda bir il seçimi gerçekleştiriliyor. Birinci formda comboboxtan yapılan bu seçim button’un tıklanması ile ikinci forma gönderiliyor. İkinci form gelen parametreye bağlı olarak iki DataTable nesnesi oluşturuyor. Birinci DataTable’da gönderilen değer bir stored procedure’un çalıştırılması için parametre olarak kullanılıyor. İkinci DataTable ise yine gönderilen parametreye göre oluşturulan bir SQL ifadesine bağlı olarak çalıştırılıyor. Bu tablo ikinci formda bulunan textboxları doğrudan güncellemez, bunun yerine metin kutularını ikinci DataTable nesnesine dayanan DataView nesnesine bağlıyoruz ancak comboboxta yapılan seçime bağlı olarak filtreliyoruz.Örneği geliştirmeye başlamadan önce kullanacağımız stored procedure’u hazırlamamız gerekiyor. Kodlar aşağıdaki gibi..

--Northwind veritabanı ile çalışıyoruz.

USE Northwind

GO--udpCitiesInCustomersCountry

-- adında bir SP varsa siliyoruz

IF EXISTS (SELECT ROUTINE_NAME

FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES

WHERE ROUTINE_TYPE = PROCEDURE AND

ROUTINE_NAME = udpCitiesInCustomersCountry)

DROP PROCEDURE udpCitiesInCustomersCountry

GO--udpCitiesInCustomersCountry adlı SP’yi oluşturuyoruz

CREATE PROC udpCitiesInCustomersCountry

@country nvarchar (15) = USA

AS

SELECT DISTINCT City

FROM Customers

WHERE Country = @country

GO

Formlarımızın tasarım aşamasındaki görünümleri ise aşağıdaki gibidir.
Şekil 4:5 – Tasarım Görünümü

Birinci formun kodları ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

Private Sub Form3_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

Close düğmesinin görüntülenmemesini

sağlamak için border stilini değiştiriyoruz

Me.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None

End Sub

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _

ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim f As New Form4

İkinci formdaki Country değişkenine

Metin kutusundaki değeri atıyoruz

f.Country = TextBox1.Text

İkinci formu aç ve bu formu gizle

f.Show()

Me.Hide()

End Sub

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, _

ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

Uygulamayı kapat.

Application.Exit()

 End Sub

İkinci formun (örnek projemde Form4 adlı form) kodları ve açıklamalar aşağıdaki gibidir:DataSet ve DataView nesnelerimizi

Modül seviyesinde tanımlıyoruz

Dim das1 As New DataSet

Dim dav1 As New DataViewForm Load eventinde Combobox1i değişikliklere

karşı denetleyecek boolean değişken

Dim bolViewSetInFormLoad As BooleanCountry değişkenini Public olarak tanımlıyoruz

Böylece birinci formdan değer atayabileceğiz

Public Country As StringSub Populate()Northwind bağlantısı

Dim cnn1 As SqlConnection = _

New SqlConnection("Data Source=(local);" & _

"Integrated Security=SSPI;" & _

"Initial Catalog=northwind")

udpCitiesInCustomersCountry adlı SPyi çalıştıracak

Command nesnesini oluşturuyoruz

Dim cmd1 As SqlCommand = _

New SqlCommand("udpCitiesInCustomersCountry", cnn1)

cmd1.CommandType = CommandType.StoredProcedureSqlDbType ile Command için parametre tanımlıyor ve

Country adlı public değişkene birinci formdan gelen

değere bağlı olarak değer atıyoruz

Dim prm1 As SqlParameter = _

cmd1.Parameters.Add("@country", SqlDbType.NVarChar, 15)

prm1.Value = CountryOluşturduğumuz command nesnesini DataAdapter nesnesi için

SelectCommand özelliğine atıyoruz

Dim dap1 As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter

dap1.SelectCommand = cmd1

cnn1.Open()Fill the data set das1 with the data adapter dap1;

the Fill method populates the data set with the

udpCitiesInCustomersCountry result set and names

the resulting datatable CitiesInCountry.DataAdapterı kullanarak Oluşturduğumuz DataSetin

içinde CitiesnCountry adlı bir DataTable oluşturuyor

ve sonuç kümesini bu DataTablea aktarıyoruz

dap1.Fill(das1, "CitiesInCountry")Command nesnesinin Commandtext özelliğine bir

SQL ifadesi atıyor, CommandType özelliğinin değerini

Text olarak değiştiriyor ve yeni sorgu için hazır

hale getiriyoruz

cmd1.CommandText = "SELECT CustomerID, " & _

"ContactName, Phone, City " & _

"FROM Customers " & _

"WHERE Country = " & Country & ""

Eklediğimiz parametreyi kaldırıyoruz

cmd1.Parameters.Remove(prm1)

cmd1.CommandType = CommandType.Text

dap1.SelectCommand = cmd1Yeni SQL ifadesinin sonucunda dönen sonuç kümesini

CustomersInCountry adlı ikinci DataTable nesnesine

aktarıyoruz

dap1.Fill(das1, "CustomersInCountry")Bağlantıyı kapatıyoruz

cnn1.Close()End SubPrivate Sub Form4_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

Form yüklenirken Populate adlı prosedürü

çalıştırıyoruz

Populate()Comboboxı DataSet içindeki birinci

DataTablea bağlıyoruz. ComboBoxın displaymember

ve valuemember değerlerini DataTabledaki birinci

sütuna eşitliyoruz

MsgBox(das1.Tables.Count)

ComboBox1.DataSource = das1.Tables(0)

ComboBox1.DisplayMember = _

das1.Tables(0).Columns(0).ColumnName

ComboBox1.ValueMember = _

das1.Tables(0).Columns(0).ColumnNameCustomersInCountry DataTable nesnesine bağlı olarak

bir DataView nesnesi oluşturuyoruz ve form açıldığında

ComboBoxtaki seçili değer bağlı olarak filtreleme yapıyoruz

dav1 = New DataView(das1.Tables("CustomersInCountry"))

Dim strFilter = "City = " & ComboBox1.SelectedValue & ""

dav1.RowFilter = strFilter

Form Load eventi DataViewin filtresini belirledikten sonra

bolViewSetInFormLoad değişkeninin değerini varsayılan

False değerinden True olarak değiştiriyoruz

bolViewSetInFormLoad = True

Metin kutularını DataViewdeki ilgili

alanlara bağlıyoruz

TextBox1.DataBindings.Add _

(New Binding("Text", dav1, "CustomerID"))

TextBox2.DataBindings.Add _

(New Binding("Text", dav1, "ContactName"))

TextBox3.DataBindings.Add _

(New Binding("Text", dav1, "Phone"))Navigasyon butonlarını görüntüleyip görüntülemeyeceğimizi

DataViewde yer alan satır sayısı belirleyecek

ShowNavButtons(dav1.Count)

Formun kapat butonu dışında bir yöntemle kapatılmasını

önlemek için ControlBox,MinimizeBox ve Maximizebox

özelliklerini false olarak belirliyoruz

Me.MinimizeBox = False

Me.MaximizeBox = False

Me.ControlBox = False

End SubSub ShowNavButtons(ByVal NavNum As Integer)

Eğer seçilen şehirde birden çok müşteri varsa

Navigasyon butonlarını aktif hale getiriyoruz

If NavNum > 1 Then

Button1.Visible = True

Button2.Visible = True

Button3.Visible = True

Button4.Visible = True

Else

Button1.Visible = False

Button2.Visible = False

Button3.Visible = False

Button4.Visible = False

End If

End Sub

Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged _

(ByVal sender As System.Object, _

ByVal e As System.EventArgs) _

Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged

ComboBoxta yapılacak seçime bağlı olarak

DataViewin Filtresini güncelliyoruz

If bolViewSetInFormLoad = True Then

Dim strFilter = "City = " & _

ComboBox1.SelectedValue & ""

dav1.RowFilter = strFilter

End If

Navigasyon butonlarını görüntüleyip görüntülemeyeceğimizi

DataViewde yer alan satır sayısı belirleyecek

ShowNavButtons(dav1.Count)

End Sub### Navigasyon Butonları ###

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Birinci kayıt görüntülenir

Me.BindingContext(dav1).Position _

= Me.BindingContext(dav1).Position.MinValue

End SubPrivate Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

Bir önceki kayıt

Me.BindingContext(dav1).Position -= 1

End Sub

Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click

Bir sonraki kayıt

Me.BindingContext(dav1).Position += 1

End Sub

Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click

Son kayıt görüntülenir

Me.BindingContext(dav1).Position _

= Me.BindingContext(dav1).Position.MaxValue

End Sub### kapat ###

Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click

Uygulamayı Kapat

Application.Exit()

 End Sub

Uygulamanın çalışma zamanındaki görünümü ise şu şekilde;


Şekil 4:6 – Uygulamanın Çalışma Zamanı Görüntüleri

Bir sonraki bölümde, ADO.NET ile verileri silme, düzenleme ve yeni veri ekleme konularını ele alıyor olacağız..

Kadir SÜMERKENT